TECNOKEL AMINO B

Każ­de­mu z nas za­le­ży, aby za­pew­nić re­gu­lar­ny wzrost mło­dym ro­śli­nom

na po­lu, a tym sa­mym osią­gnąć naj­więk­sze plo­ny.

Jed­no­cze­śnie na efek­ty na­szej pra­cy wpły­wa wie­le czyn­ni­ków – a co je­śli

po­go­da bę­dzie nie­ko­rzyst­na lub nie zdą­żę z ter­mi­nem sie­wu?

 

Naturalnie, wtedy liczy się największa przyswajalność boru przez

rośliny. Kluczowym punktem w takiej sytuacji jest rozmiar cząsteczki,

w której bor jest dostarczany roślinie – im mniejsze cząsteczki w użytych

substancjach, tym większa skuteczność zastosowanych przez nas środków.

 

 

W pełni wykorzystaj siłę, jaka płynie

z wyjątkowego połączenia boru z aminokwasami

  • Za­go­spo­da­ruj po­ten­cjał plo­no­wa­nia Two­jej ro­śli­ny, któ­ry po­zwo­li prze­trwać naj­trud­niej­sze wa­run­ki po­go­do­we – szcze­gól­nie w upra­wie rze­pa­ku ozi­me­go!
  • Wzmoc­nij sys­tem ko­rze­nio­wy – zwiększ mro­zo­od­por­ność ro­śli­ny!
  • Zwiększ ela­stycz­ność ścian ko­mór­ko­wych ro­ślin na czas wio­sen­nych przy­mroz­ków!

Dodatkowo:

  • Czy wiesz jak moż­na zwięk­szyć ilość cu­kru w bu­ra­kach?
  • Ch­ciał­byś ob­ni­żyć po­trze­bę sto­so­wa­nia na­wo­zów azo­to­wych, bez stra­ty plo­nu?
  • Ch­cesz zwięk­szyć przy­swa­jal­ność bo­ru, na­wet w okre­sach su­szy?

Pozwól Twojej roślinie osiągnąć największy plon – dzięki unikatowemu dostarczeniu boru przez drobnocząsteczkową strukturę aminokwasów.

BOR + AMINOKWASY = 100% PRZYSWAJALNOŚCI

WEJDŹ W ŚWIAT SKUTECZNYCH TECHNOLOGII

 

Copyright © Agro-Perfect All rights reserved

Kontakt